Share |

Comparing Sterofundin to 0.9% Sodium Chloride Infusion in Managing Diabetic Ketoacidosis: A Pilot Study

Original article

Abstrak

Penggantian cecair adalah rawatan utama untuk kencing manis ketoacidosis (DKA). Pada masa ini pilihan terbaik daripada cecair masih diperdebatkan. 0.9% Normal Saline (NS) yang menyebabkan ketidakseimbangan metabolik dan asidosis metabolik biasanya digunakan. Sterofundin® merupakan kristaloid alternatif yang dianggap mempercepatkan resolusi asidosis. Kelebihan dalam kandungan sterofundin adalah perbezaan kecil besar ion (SID) kepada plasma dan kandungan klorida yang lebih rendah. Objektif utama kajian ini adalah untuk membandingkan kadar resolusi asidosis dalam pesakit DKA antara rawatan dengan 0.9% saline normal dan Sterofundin® dalam 12 jam. Objektif lain adalah untuk membandingkan perbezaan yang signifikan ion (SID),12 jam pelepasan keton darah dan keseimbangan elektrolit antara kedua-dua kumpulan. Kajian ini adalah kajian terbuka dilabel percubaan trial kawalan rawak. Kajian ini dijalankan selama 6 bulan. Saiz sampel sebanyak 18 orang telah diperolehi dan (n = 9) untuk setiap lengan. Perbezaan utama antara kedua-dua kumpulan adalah awal median 2 jam peningkatan tahap pH (NS = +0.006 vs Sterofundin = +0.05, P = 0.063), bagaimanapun tidak ketara. Keton, pengurangan jurang anion, normalisasi bikarbonat, sodium, klorida, urea dan tahap kreatinin gagal menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kumpulan. Dua belas jam paras klorida median kenaikan adalah lebih tinggi dalam kumpulan NS (+11) berbanding dengan kumpulan sterofundin yang (+6). Tidak ada perbezaan antara kematian dan morbiditi. Perbandingan kedua-dua kumpulan cecair, tidak terdapat perbezaan biokimia penting sepanjang rawatan DKA. Ini adalah kajian pilot yang memerlukan trial klinikal yang lebih besar di masa akan datang.

Abstract

Fluid  replacement  is  the  mainstay  treatment  for  diabetic  ketoacidosis  (DKA). Currently, the best choice of fluids is still debatable. An amount of 0.9% sodium chloride  is  commonly  used.  Sterofundin®  is  an  alternative  crystalloid  that  is assumed  to  expedite  resolution  of  acidosis.  Advantages  in  sterofundin  content being smaller significant ion difference (SID) to plasma and lower chloride content. The main objective of the study was to compare rate of acidosis resolution in DKA patients between treatment with 0.9% normal saline and Sterofundin over 12 hrs. Other  objectives  were  to  compare  significant  ion  difference  (SID),  12-hr  blood ketone clearance and electrolyte balance between the two groups. The study was a prospective open labelled randomized control trial. This study was conducted over 6 months. Sample size of 18 was obtained with 9 for each arm. Main difference between two groups was initial median 2-hr pH level improvement (NS = +0.006 vs.  Sterofundin  =  +0.05,  P=0.063),  however  not  being  significant.  Ketone,  anion gap reduction, bicarbonate normalisation, sodium, chloride, urea and creatinine levels failed to show any significant differences between both groups. Twelve-hour median  chloride  levels  increments  were  higher  in  the  NS  group  (+11)  compared to  the  sterofundin  group  (+6).  There  was  no  difference  between  mortality  and morbidity. Comparing the two fluid groups, there was no significant biochemical differences during treatment of DKA. This was a pilot study that can initiate further clinical trials.